Ωράριο λειτουργίας ⏤ Δευτέρα - Παρασκευή 08:00 - 17:00

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

 

1. Πληροφορίες διαδικτυακού τόπου «aic-eshop.gr»

Ο διαδικτυακός αυτός τόπος αναπτύχθηκε και παρέχεται από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης «ADVANCED INTERGRATED COMMUNICATION ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ADVANCED INTERGRATED COMMUNICATION ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, στην Παλλήνη Αττικής, στην περιοχή Γλυκά Νερά επί της οδού Σάμου αρ. 8 & Ζαΐμη ΤΚ 15354 και με ΑΦΜ 997606870/Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και αριθμό ΓΕΜΗ: 124343401000 (εφεξής καλούμενη για χάριν συντομίας ως «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Ο επισκέπτης ή και ο χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν (εφεξής καλούμενο «aic-eshop.gr» ή και ηλεκτρονικό κατάστημα ή και «e-shop») οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και με δική του επιμέλεια τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η μετέπειτα συνέχεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου και αποδοχής των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης ανεπιφύλακτα. Αντίθετα, εάν ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του «aic-eshop.gr».

Ως παροχή υπηρεσιών στους παρόντες όρους χρήσης νοείται η διάθεσης προϊόντων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μέσω διαδικτύου προς την ευρεία εγχώρια και μη αγορά, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι αναφερόμενοι παρακάτω γενικοί όροι πώλησης προσδιορίζουν τη διαδικασία, τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η εξ’ αποστάσεως σύμβαση πώλησης μεταξύ του χρήστη και του ηλεκτρονικού καταστήματος «aic-eshop.gr» και ισχύουν για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω του αυτού.

2. Αναθεώρηση όρων χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος «aic-eshop.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναθεωρήσει ή και μεταβάλλει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με την Ελληνική Νομοθεσία, τους Ευρωπαϊκούς Κανόνες, Οδηγίες, Κανονισμούς ή και σύμφωνοι με την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Δικαιούχος εταιρεία. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης του «aic-eshop.gr» οφείλει σε κάθε επίσκεψή του να ελέγχει τους όρους χρήσης. Η εξακολούθηση χρήσης του «aic-eshop.gr» και των υπηρεσιών που προσφέρει, ακόμα και μετά τις όποιες αλλαγές έχουν επέλθει, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

3. Εγγραφή προσωπικών στοιχείων επισκέπτη/χρήστη

Το «aic-eshop.gr» παρέχει τη δυνατότητα αγοράς των προϊόντων που διαθέτει καθώς και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης τόσο στους επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου όσο και στους χρήστες αυτού.

Ο οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να περιηγείται στο «aic-eshop.gr» ως επισκέπτης χωρίς να είναι απαραίτητο να δίνει προσωπικές πληροφορίες. Ωστόσο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση μιας παραγγελίας και αγοράς η γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών μέσω της δημιουργίας λογαριασμού είτε μέσω αγορά ως επισκέπτης.   

Στον χρήστη, ο οποίος προβαίνει στην εγγραφή του ως πελάτη του «eshop.aic.gr» μέσω δημιουργίας λογαριασμού, μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και την καταχώρηση αυτής της φόρμας εγγραφής, του παρέχεται η δυνατότητα να επισκέπτεται και να πραγματοποιεί μελλοντικά αγορές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους κωδικούς, τους οποίους επιλέγει/τροποποιεί ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση, η εγγραφή ενός χρήστη στο «aic-eshop.gr» δεν σημαίνει και την υποχρέωση αυτού να προβαίνει σε αγορές αποκλειστικά από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα και διευκρινίζεται ότι η παραπάνω δυνατότητα προσφέρεται αποκλειστικά για την ευκολία πρόσβασης του πελάτη. Ρητά διευκρινίζεται ότι η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για κλοπή των προσωπικών κωδικών εγγραφής του χρήστη και χρήσης αυτών στο όνομα του χρήστη, καθώς ο χρήστης φέρει την ευθύνη ασφαλούς φύλαξης αυτών. Στην περίπτωση όπου ο χρήστης διαπιστώσει ότι έχουν υποκλαπεί οι κωδικοί χρήσης του στο «aic-eshop.gr», οφείλει να ενημερώσει άμεσα τη Δικαιούχο εταιρεία, ώστε να προβεί με τη σειρά της σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια, για τη διαφύλαξη του πελάτη/χρήστη.

Παρέχεται η δυνατότητα και στον επισκέπτη να πραγματοποιήσει αγορές από το «eshop.aic.gr», συμπληρώνοντας όμως κάθε φορά τα απαιτούμενα στοιχεία, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, οι επισκέπτες/χρήστες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μεταξύ άλλων απαραιτήτως και τα εξής στοιχεία: (α) Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, (β) πατρώνυμο φυσικού προσώπου, (γ) διεύθυνση αποστολής παραγγελίας ή έδρα νομικού προσώπου, (δ) ταχυδρομικός Κωδικός, (ε) αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου, (στ’) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («e-mail») και (ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Δ.Ο.Υ. (βλ. αναλυτικά όρο 5 του παρόντος) στην περίπτωση, όπου ζητείται από τον χρήστη ως νόμιμο φορολογικό παραστατικό τιμολόγιο πώλησης, δηλώνοντας ρητά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ότι εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις οι όροι περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο «aic-eshop.gr» ή τη δημιουργία των ως άνω λογαριασμών ή την αγορά προϊόντων, απαιτείται ο εκάστοτε χρήστης να συναινέσει ρητά και να δώσει τη συγκατάθεσή του ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και αποδέχεται την επεξεργασία και την  τήρηση αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση άρνησης, ο χρήστης οφείλει να αποχωρήσει από τη χρήση του «aic-eshop.gr» και να μην του παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει υφιστάμενο λογαριασμό από χρήστη, ή να απορρίψει την πρόσβασή του στο «aic-eshop.gr» ή να μην κάνει αποδεκτή την αίτηση εγγραφής, αν ο χρήστης, διαζευκτικά ή σωρευτικά, έχει δηλώσει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία ή αν ο λογαριασμός του παραμένει ανενεργός για παραπάνω από έναν χρόνο ή αν έχει προβεί στη δημιουργία του λογαριασμού του καταχρηστικά και με μοναδικό σκοπό να προκαλέσει ζημία στο «aic-eshop.gr» ή αν επιδιώκει να δυσφημήσει το «aic-eshop.gr» ή και να προβεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να προβεί στις ανωτέρω ενέργειες χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη, διατηρώντας τα δικαιώματα του για αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν υπέστη. 

4. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να συμμορφώνεται με το ισχύον κάθε φορά νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελληνική Επικράτεια, τους Κανόνες και Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της διαφύλαξης του απορρήτου αυτών. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («Πολιτική Προστασίας») επεξεργάζεται και τηρεί με ασφάλεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της εφόσον εκείνοι συναινέσουν όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU General Data Protection Regulation GDPR) - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία περί λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

 Ρητά αναφέρεται πως η Δικαιούχος εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, εξυπηρέτησης, ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών πώλησης προϊόντων, έκδοσης απαραίτητων εκ του νόμου φορολογικών παραστατικών, ασφάλειας των συναλλαγών κτλ. Τα στοιχεία αυτά δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα διόρθωσης, συμπλήρωσης, αλλαγής ή διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον επικοινωνήσει εγγράφως με το αρμόδιο τμήμα της Δικαιούχου Εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών μπορείτε να επισκεφθείτε την ενότητα «Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τήρησης του απορρήτου». (παραπομπή σε άλλο Link για τα προσωπικά δεδομένα).

 

5. Όροι πώλησης προϊόντων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σεβόμενη τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των καταναλωτών, ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη και αυτός αποδέχεται ότι η πώληση και αγορά των προϊόντων από απόσταση που πραγματοποιούνται με τη χρήση του «aic-eshop.g», διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών και των ειδικότερων ελληνικών νομοθετημάτων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών και των διεθνών συμβάσεων.

Κάτωθι ακολουθεί ειδικότερη ανάλυση ως προς τα προϊόντα και τις τιμές τους, τους τρόπους παραγγελίας, τους τρόπους αποστολής και παράδοσης των προϊόντων, τους τρόπους πληρωμής.

Ι) Προϊόντα/Τιμές:

 - Οι εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται στο «aic-eshop.gr», ενδέχεται σε κάποιες περιπτώσεις να παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές από το πωλούμενο προϊόν.

-  Στις τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ σήμερα 24%. Στις τιμές των προϊόντων ΔΕΝ περιλαμβάνεται το κόστος τεχνικής υποστήριξης – εγκατάστασής τους. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να λάβει πιθανές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης τότε θα χρειαστεί να επιλέξει την αγορά πακέτου υπηρεσιών που συνοδεύουν το αντίστοιχο προϊόν.

- Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ιστοσελίδα του «aic-eshop.gr», ισχύουν κατά τη στιγμή που τοποθετείται η ηλεκτρονική παραγγελία.

- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων του «aic-eshop.gr», χωρίς προειδοποίηση παρά μόνο με τη δημοσίευση των νέων τιμών στην ιστοσελίδα του καταστήματος.

ΙΙ) Τρόποι παραγγελίας:

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει την παραγγελία του στο Ηλεκτρονικό κατάστημα της AIC με τους ακόλουθους τρόπους:

Α)         Ηλεκτρονική Τοποθέτηση Παραγγελίας:

α.         Ως επισκέπτης: Ο καταναλωτής μπορεί να καταχωρήσει την παραγγελία του ως επισκέπτης, ακολουθώντας τα βήματα και τις οδηγίες που του εμφανίζονται.

β.         Ως εγγεγραμμένος χρήστης: Ο καταναλωτής μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του ως εγγεγραμμένος χρήστης. Κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα του ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία:

          E-Mail,

          Όνομα Xρήστη,

          Κωδικός,

          Επιβεβαίωση Κωδικού,

          Όνομα,

          Επώνυμο,

          Διεύθυνση,

          Πόλη,

          Ταχ. κωδικός,

          Χώρα,

          Περιοχή / Νομός,

          Τηλέφωνο,

          Κινητό Τηλέφωνο,

          Α.Φ.Μ.

          ΔΟΥ

          Δραστηριότητα Επιχείρησης

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται και είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά και μόνο  για την εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών που είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου , δεν θα διανέμονται ή δημοσιοποιούνται σε Τρίτους ( πχ. για λόγους μαρκετινγκ) δίχως την συγκατάθεση του ίδιου του Χρήστη.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας ως << Χρήστης>> είναι απαραίτητο  να έχετε διαβάσει  και αποδεχτεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδα μας.

Β)         Τηλεφωνική τοποθέτηση παραγγελίας:

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει την παραγγελία του και τηλεφωνικά , μιλώντας με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας μας απο το τμήμα Πωλήσεων.

Οι τιμές που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ισχύουν και για τις παραγγελίες που καταχωρούνται τηλεφωνικώς.

Κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της  παραγγελίας μέσω τηλεφώνου οφείλετε να ενημερώνεστε για τα παρακάτω:

α.         Για τη σωστή επιλογή προϊόντων, με την βοήθεια του εκπροσώπου του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας μας.

β.         Για τις εγγυήσεις των προϊόντων που επιλέξατε.

γ.         Για την πολιτική επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων.

δ.         Για το δικαίωμα υπαναχώρησης (αν είστε ιδιώτης).

ε.         Για το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας αλλά και του κόστους μεταφορικών.

ζ.         Για τη σωστή επιλογή τρόπου αποστολής προϊόντων.

η.         Για τον αριθμό της τηλεφωνικής σας παραγγελίας σε περίπτωση που θέλετε να πληρώσετε με «τραπεζική κατάθεση»

Έπειτα από την παραλαβή της παραγγελίας σας απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα  θα σας αποστέλλεται ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδροείου (e-mail), αναγράφοντας ότι η παραγγελία σας  έχει ολοκληρωθεί. Το παραπάνω e-mail θα επιβεβαιώνει πως το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει λάβει την παραγγελίας σας.

Σε καμία περίπτωση δεν επιβεβαιώνει πως η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί και επιβεβαιωθεί απο το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως επίσης και για την διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Θα ενημερώνεστε με επόμενο e-mail για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας

 ( διαθεσιμότητα - επιβεβαίωση – ολοκλήρωση – αποστολή)

Γ)         Ακύρωση παραγγελίας

          Η ακύρωση της εκάστοτε  παραγγελίας  από πλευράς πελάτη γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει τιμολογηθεί το είδος και  δεν έχει δοθεί προς αποστολή με τις συνεργαζόμενες εταιρείες courier.

          Η ακύρωση της παραγγελίας  γίνεται είτε  μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail: sales@aic.gr αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας και τα πλήρη στοιχεία του πελάτη είτε τηλεφωνικώς αναφέροντας και πάλι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

          Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν θα δέχεται να ακυρώσει καμία παραγγελία εφόσον δεν έχει ακυρωθεί με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

          Σε περίπτωση που έχετε καταβάλλει την αξία της παραγγελίας με κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, και έπειτα δηλώσετε την ακύρωση της τότε:

     Η εταιρεία μας οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να σας επιστρέψει την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που καταβάλατε το τίμημα .

 

ΙΙΙ) ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Α) Παραλαβή προϊόντων από το φυσικό μας κατάστημα

Το φυσικό μας κατάστημα βρίσκεται στην Κάντζα – Παλλήνης Αττικής επί της οδού Αφανών Ηρώων 9 & Γαληνού (γωνία – έναντι πάρκου Κάντζας),.

Για να παραλάβει ο καταναλωτής  την παραγγελία του  από το φυσικό μας κατάστημα θα πρέπει να  επικοινωνήσει με κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας μας, να επιβεβαιώσει τη διαθεσιμότητα της παραγγελίας του καθώς και την ακριβή ώρα παραλαβής της.

Οι παραλαβές των  παραγγελιών από το φυσικό μας κατάστημα γίνονται καθημερινές από τις 10:00 π.μ.  έως τις 17:00 μ.μ.

 

Β) Αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας σας με συνεργαζόμενη εταιρεία Courier.

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει με  ποιά  συνεργαζόμενη εταιρεία courier επιθυμεί να λάβει την παραγγελία του.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τις ακόλουθες  εταιρείες courier:

•          FIS courier

•          SPEEDEX courier

    ΕΛΤΑ courier

   BOX NOW


  Για τον υπολογισμό του βάρους μιας παραγγελίας προσμετράται το βάρος ή   ο όγκος. Ο τελικός υπολογισμός βάρους γίνεται από τον αριθμό που υπερτερεί (βάρος ή ογκομετρικό βάρος αντίστοιχα).

 

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την  συνεργαζόμενη εταιρεία courier καθώς και από τον τελικό προορισμό της παραγγελίας.

          Για παραγγελίες εντός Αττικής εως 14:00 μ.μ. εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης:  επόμενη εργάσιμη ημέρα.

          Για παραγγελίες προς χερσαίους ή νησιώτικούς προορισμούς: 2 εργάσιμες ημέρες.

          Για παραγγελίες προς δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές: 3 – 4 εργάσιμες ημέρες

(Οι παραγγελίες δεν πραγματοποιούνται Σάββατα – Κυριακές και αργίες)

          Για τους ακριβής χρόνους παράδοσης των παραγγελιών σας  θα πρέπει να επικοινωνείτε με τις αντίστοιχες εταιρείες courier χρησιμοποιώντας τον αριθμό αποστολής της παραγγελίας σας είτε τηλεφωνικώς είτε  μέσα από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των εταιρειών Courier.

Ο αριθμός αποστολής της παραγγελίας σας θα σας αποστέλλεται είτε με  sms για τις παραγγελίες που τοποθετούνται τηλεφωνικά είτε με e-mail για τις παραγγελίες που τοποθετούνται ηλεκτρονικά.

FIS courier :  https://www.fiscourier.gr/ergaleia/anazitisi-apostolis

Speedex :   http://www.speedex.gr/isapohi.asp?voucher_code=%CF%87%CF%87%CF%87

ΕΛΤΑ  courier : https://www.elta-courier.gr/search

BOX NOW: https://boxnow.gr/homepage-gr


 Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή της παραγγελίας του σε περίπτωση όπου κατά την παράδοση της παρατηρήσει εμφανείς αλλοιώσεις και φθορές. Στη συνέχεια οφείλει να  επικοινωνήσει  με το τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας.

Σύμφωνα με την  ισχύουσα ελληνική νομοθεσία  οι παραγγελίες που εκτελούνται  με παραστατικά τελικής αξίας 500€ και άνω, θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με τραπεζική κατάθεση σε κάποιον από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς είτε με πιστωτική - χρεωστική κάρτα.

 

ΙV) ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να εξοφλήσει την παραγγελία  του στο Ηλεκτρονικό κατάστημα της AIC με τους ακόλουθους τρόπους:

i.Αντικαταβολή.

Πληρώστε  την παραγγελία  σας μέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας courier (FIS courier – Speedex - ΕΛΤΑ courier) κατά την διάρκεια παραλαβής της στο σημείο που έχετε δηλώσει.

 

ii. Πληρωμή μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής επιθυμεί να αποπληρώσει την παραγγελία του με δόσεις, ισχύουν τα παρακάτω

•          Η κάρτα σας θα πρέπει να υποστηρίζει δόσεις

•          Ισχύει για αγορές άνω των 350€

•          Η ελάχιστη δόση  είναι 35€

•          Μέγιστος αριθμός δόσεων έως 10.

 

iii. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

         Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς της εταιρείας μας  .

Αφού ενημερωθείτε και επιβεβαιώσετε την διαθεσιμότητα των προϊόντων της παραγγελίας σας, προχωρήστε στην κατάθεση του ποσού με σκοπό την ολοκλήρωση και  αποστολή της παραγγελίας σας. 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταφοράς του αντίστοιχου ποσού, ο καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώσει με e-mail το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (sales@aic.gr)  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της παραγγελίας του, αποστέλλοντας την απόδειξη πληρωμής της παραγγελίας και αναγράφοντας τον αριθμό παραγγελίας στο θέμα του e-mail.

Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται είτε ο αριθμός της ηλεκτρονικής παραγγελίας σας, είτε ο αριθμός του δελτίου παραγγελίας σας.

Η παραγγελία θα ολοκληρώνεται και θα  εκτελείται την ημέρα που θα εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσό σε κάποιον από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

Οι διαθέσιμοι τραπεζικοί λογαριασμοί της εταιρείας μας είναι οι:

Alpha bank

Advanced Integrated Communication ΕΠΕ

ΙΒΑΝ :  GR 39 0140 3400 3400 0233 0000 827

 

Εθνική Τράπεζα

Advanced Integrated Communication ΕΠΕ

ΙΒΑΝ : GR 41 0110 6300 0000 6300 0164 200

 

Τράπεζα Πειραιώς

Advanced Integrated Communication ΕΠΕ

ΙΒΑΝ : GR 35 0172 0780 0050 7809 8470 716

 

Πιθανά έξοδα τραπέζης που προκύπτουν επιβαρύνουν τον εντολέα.

 

iv. Mε μετρητά στο φυσικό μας κατάστημα: 

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας κατά την παραλαβή σας από το Φυσικό μας κατάστημα με μετρητά. (Αφανών Ηρώων 9 & Γαληνού γωνία - Κάντζα Παλλήνης, Αττικής)

Βάσει της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας οι  παραγγελίες οι οποίες εκτελούνται με  παραστατικά τελικής αξίας 500€ και άνω, εξοφλούνται σύμωνα με τον νόμο  είτε με τραπεζική κατάθεση είτε με πιστωτική - χρεωστική κάρτα. (όχι με μετρητά)

 

v. Mε πιστωτική – χρεωστική κάρτα στο φυσικό μας κατάστημα

 Το φυσικό μας κατάστημα διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών POS.

 

vi.Πληρωμή μέσω PayPall

 

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

 

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που συνάπτεται/αγορά των προϊόντων, η οποία υπαναχώρηση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων. Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει ρητώς το «aic-eshop.gr» για την απόφασή του περί υπαναχώρησης. Το «aic-eshop.gr» ενημερώνει τον επισκέπτη/χρήστη πώς για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπαναχώρησης ο τελευταίος οφείλει: είτε (1) να αποστείλει στο «aic-eshop.gr» το έντυπο γνωστοποίησης υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του παραρτήματος του Ν. 2251/1994 είτε (2) να δηλώσει σαφώς και εγγράφως προς το «aic-eshop.gr» την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Μετά την ανακοίνωση του επισκέπτη/χρήστη περί υπαναχώρησης και εφόσον παραληφθούν από το «aic-eshop.gr» τα προϊόντα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα στον επισκέπτη/χρήστη, πλην των δαπανών παράδοσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από το νόμο 2251/1194.

7. Πολιτική επιστροφών

Ακύρωση παραγγελίας ΠΡΙΝ την αποστολή της.

Κατά τις περιπτώσεις όπου έχει  ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν, ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του είτε καλώντας στο 2102209582 είτε αποστέλλοντας  e-mail  αναγράφοντας  τον κωδικό της παραγγελίας και ενημερώνοντας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα πως επιθυμεί την ακύρωση της.

ΜΕΤΑ την αποστολή του προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω.

Επιστροφές προϊόντων

Γενική πολιτική επιστροφών

i.          Για  οποιονδήποτε προσωπικό λόγο ο πελάτης έχει το δικαίωμα  να επιστρέψει ή αντικαταστήσει κάποιο προϊόν εντός 14 ημερών από την αγορά του και μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες  τα προϊόντα είναι καινούργια- σε άριστη κατάσταση, δεν έχουν αποσφραγισθεί και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα και παραστατικά τους.

Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης επιβαρύνεται με το ανάλογο κόστος μεταφοράς τόσο του προϊόντος που επιθυμεί  να αντικαταστήσει όσο και του  νέου προϊόντος.

Σε περιπτώσεις όπου η αντικατάσταση και η παραλαβή γίνει από το φυσικό κατάστημα δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση – κόστος μεταφοράς.

Επιστροφή προϊόντων με υπαιτιότητα της εταιρείας μας

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αποστέλλεται στον πελάτη  διαφορετικό προϊόν ή ποσότητα από αυτό που αποδεδειγμένα καταχώρησε στην παραγγελία του, τότε οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με το ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε να επιστρέψει το προϊόν. Τα  έξοδα μεταφοράς προς και από το κατάστημά μας επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο  την εταιρία μας. Τον τρόπο αποστολής τον ορίζει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται στην αρχική τους συσκευασία, σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα έγγραφα καθώς και τα νόμιμα παραστατικά τους.

Όταν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παραλάβει το ελαττωματικό προϊόν με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα του, τότε ξεκινά  και η διαδικασία επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης του προϊόντος.

• Τα προϊόντα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και πάντα από σημείωμα που περιγράφει τη βλάβη κατά προτίμηση την ειδική φόρμα RMA την οποία μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος της σελίδας μας. Αν τα προϊόντα δεν συνοδεύονται από σχετική αναφορά βλάβης τότε δεν θα ελέγχονται μέχρις ότου αποσταλεί η σχετική αναφορά βλάβης με fax ή e-mail.

• Η διάρκεια του τεχνικού ελέγχου των προϊόντων από το τεχνικό μας τμήμα διαρκεί από 1 έως 4 ημέρες ακολουθώντας πάντοτε σειρά προτεραιότητας

• Τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί με τιμολόγιο θα πρέπει να επιστρέφονται πάντοτε συνοδευόμενα  από  σχετικό παραστατικό (Δελτίο αποστολής).  Σε περίπτωση που κάποιος από τους πελάτες μας δεν διαθέτει σχετικό παραστατικό ενώ έχει αγοράσει το προϊόν με τιμολόγιο τότε οφείλει να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα για περαιτερω πληροφορίες.

 

RMA FORM   

 

Συνέπειες επιστροφών

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι υποχρεωμένο από την ημέρα που θα πληροφορηθεί για την υπαναχώρηση του καταναλωτή, και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει το χρηματικό ποσό της παραγγελίας  χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση που  έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εμπλεκομένων κάτι διαφορετικό.  Η εταιρεία μας εξαιρείται από τα έξοδα μεταφοράς των χρημάτων.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει το δικαίωμα να  καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρι να λάβει όλα τα προϊόντα σε άριστη κατάσταση με όλα τα νόμιμα έγγραφα και παραστατικά τους.

Ο καταναλωτής οφείλει να αποστείλει πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσει σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα της εταιρείας, οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής των αγαθών, πλην των περιπτώσεων επιστροφής σε φυσικό κατάστημα καθώς και των περιπτώσεων στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, οπότε η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.

 

Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης ΔΕΝ ισχύουν στις  παρακάτω περιπτώσεις:

          Προϊόντα εσωτερικού και εξωτερικού κατόπιν ειδικής παραγγελίας από πλευράς  του καταναλωτή

          Προϊόντα που  κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή

          προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

          προμήθεια αγαθών τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία

 

8. Εγγύηση προϊόντων

Όλα τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι ελεγμένα και καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας, της οποίας το διάστημα είναι ίσο με αυτό που ορίζει ο κατασκευαστής του προϊόντος και οι όροι ισχύος της εγγύησης είναι αυτοί που επίσης ορίζονται από τον κατασκευαστή. Στο διάστημα αυτό, παρέχονται δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά για τις βλάβες οι οποίες δεν  οφείλονται σε υπαιτιότητα του χρήστη.

Οποιοδήποτε κόστος μεταφορικών προκύψει που αφορά την μεταφορά του προϊόντος προς και από την εταιρία μας επιβαρύνει τον πελάτη.

Κατά την αποστολή των προϊόντων για τον  έλεγχο τους στην εταιρία μας, θα πρέπει να είναι σωστά συσκευασμένα στην αρχική τους συσκευασία με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει η αρχική συσκευασία, τότε θα  πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να συσκευαστεί το προϊόν με προστατευτικό περιτύλιγμα το οποίο και θα το προστατέψει από τυχόν φθορές.

Bάσει της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας, του Π.Δ. 98/2017 και όσα προβλέπονται απο το Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ., η νόμιμη χρήση των προϊόντων που παρέχει το «aic-eshop.gr» στις ζώνες συχνοτήτων 2400 – 2483,5 MHz, προβλέπει μέγιστη ισχύ εκπομπής τα 100 mW e.i.r.p. και 5150 – 5250MHz και 5250 – 5350MHz προβλέπει μέγιστη ισχύ εκπομπής τα 200 mW e.i.r.p. Στην ισχύ αυτή συνυπολογίζεται η ισχύς εξόδου του πομπού και το κέρδος της κεραίας. Αρμόδια για την εποπτεία του φάσματος είναι η E.E.T.T. Τα εκάστοτε προϊόντα είναι εφοδιασμένα με σήμα συμμόρφωσης CE Βλ. Π.Δ. 98/2017 και κάποια απο αυτά προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

9. Επίσκεψη και χρήση του «aic-eshop.gr» - Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το «aic-eshop.gr» ελεύθερα και απρόσκοπτα, υπό τους ειδικότερους όρους που καταγράφονται παραπάνω. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ανεπιφύλακτα ότι θα κάνει χρήση του «aic-eshop.gr» σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, των οδηγιών και κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων, σεβόμενος και τηρώντας συνάμα τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. 

Ο κάθε επισκέπτης/χρήστης που απολαμβάνει την χρήση του «aic-eshop.gr» αναλαμβάνει και την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτόν από το παρόντα διαδικτυακό τόπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Τα ανήλικα άτομα δύνανται να επισκεφθούν το «aic-eshop.gr» με τη συναίνεση ή και την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους, όπως αναλόγως οφείλεται, ωστόσο δεν δύνανται να εγγραφούν ως χρήστες αν δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Ακόμα και στην περίπτωση που επιθυμούν την αγορά κάποιου προϊόντος, ως επισκέπτες, η παραγγελία και η τελική επιβεβαίωση αυτής πραγματοποιείται μόνο από τον γονέα ή κηδεμόνα αυτού.

 

10. Περιορισμός Ευθύνης «aic-eshop.gr» - Αποδοχή Δήλωσης αποποίησης  

Το «aic-eshop.gr» δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες, οι επιλογές, τα περιεχόμενα και κάθε εργαλείο που διαθέτει προς όφελος του επισκέπτη/χρήστη, θα παρέχονται χωρίς ενδεχόμενη διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα όποια τυχόν λάθη θα διορθώνονται αμέσως. Ωστόσο όμως εγγυάται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την παροχή υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών και διόρθωσης των παραπάνω σφαλμάτων. Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος του έργου που έχει αναπτυχθεί από τη ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατ’ αποτέλεσμα αναγνωρίζει ότι υφίσταται το ενδεχόμενο ύπαρξης σφαλμάτων, λαθών ή και παραλείψεων για τα οποία η εταιρεία ουδόλως ευθύνεται.

Το «aic-eshop.gr»  δεν εγγυάται ότι η χρήση ή κάποιο από τα προγράμματα που διαθέτει θα είναι πάντα ελεύθερο από κακόβουλους ιούς ή ελεύθερο από οποιοδήποτε άλλο αρχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Ο τελευταίος θα πρέπει και με δική του αποκλειστική ευθύνη να διαθέτει ειδικά και πρωτότυπα αμυντικά λογισμικά («antivirus»), και να μεριμνά ώστε να μην μολυνθούν ή καταγραφούν πληροφορίες του συστήματος που διαθέτει. 

Το «aic-eshop.gr» δεν ευθύνεται σε περίπτωση γραφικών ή και αριθμητικών λαθών σε κωδικούς προϊόντων ή αναγραμματισμού αυτών. Τη σχετική ευθύνη φέρουν οι παραγωγοί ή κατασκευαστές ή σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες των προϊόντων αυτών.

Το «aic-eshop.gr» δεν ευθύνεται για ζημίες που προκαλούνται στους επισκέπτες/χρήστες λόγω μη εκπλήρωσης των ελάχιστων και απαραίτητων δικών τους συμβατικών υποχρεώσεων είτε κατά την παραγγελία των προϊόντων είτε κατά την παράδοση είτε εν γένει κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης, ανεξάρτητα από το αν οφείλονται σε γεγονότα που δεν μπορεί το «aic-eshop.gr» να προβλέψει εξ’ αρχής ή τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα λόγω υπαιτιότητας τρίτων ή σε γεγονότα που οφείλονται σε ανωτέρα βία  (λ.χ. καιρικές συνθήκες, απεργίες, καταλήψεις, βλάβες σε δίκτυα, αδυναμία εκπλήρωσης από τρίτα πρόσωπα κτλ).

Με την επιφύλαξη της ύπαρξης ειδικότερων όρων, το «aic-eshop.gr» δεν ευθύνεται για την πληρότητα, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία ή την ορθότητα των στοιχείων και πληροφοριών που δίδονται από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι είναι και οι μόνοι υπεύθυνοι ορθούς αναγραφής και πληρότητας των στοιχείων που παρέχουν και που καταχωρούν.

Το «aic-eshop.gr» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτα πρόσωπα λόγω αθέμιτης ή κακής χρήσης του διαδικτυακού αυτού τόπου εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών ή και λόγω προσβλητικών ή υβριστικών σχολίων ή σχολίων που προσβάλουν την τιμή και την υπόληψη αυτών. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω και πρόκλησης οποιασδήποτε ζημίας σε τρίτα πρόσωπα εκ μέρους των επισκεπτών/χρηστών, αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας υπέστησαν τα τρίτα πρόσωπα είναι οι επισκέπτες/χρήστες.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας, το «aic-eshop.gr» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε (θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση) ζημία ή ηθική βλάβη υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών και των επιλογών στις οποίες προβαίνει, κατά τη διαδικασία επιλογής στην οποία προβαίνει με δική του αποκλειστική πρωτοβουλία και με γνώση των παρόντων όρων χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης παραμένει ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δέουσα έρευνα, επαλήθευση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχοντα στο «aic-eshop.gr».

11. Σύνδεσμοι («Links») σε άλλους διαδικτυακούς τόπους

Το «aic-eshop.gr», ως ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνει σε αυτό συνδέσμους παραπομπής («links»), «hyperlinks», διαφημίσεις, διαφημιστικά «banners» με ανακατεύθυνση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το «aic-eshop.gr» δεν συνδέεται ούτε ελέγχει με οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους διαδικτυακούς τόπους. Το «aic-eshop.gr» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα, την καταλληλόλητα, την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και τη νομιμότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών των άλλων διαδικτυακών τόπων. Η δε τοποθέτηση των συνδέσμων παραπομπής προς άλλους διαδικτυακούς τόπους στο «aic-eshop.gr» δε νοείται ως ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου αυτών. Η ευθύνη σχετικά με τα αμέσως παραπάνω αναφερόμενα, μετακυλύεται στον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος πρέπει να ελέγχει με δική του επιμέλεια τους όρους και την πολιτική χρήσης των άλλων διαδικτυακών τόπων.

Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη που παραπέμπεται μέσω των ως άνω συνδέσμων σε άλλον διαδικτυακό τόπο, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή που διαχειρίζονται τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους ή σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι αυτών. Την ευθύνη για τις διαφημίσεις, τη νομιμότητα και εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών, την αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

12. Πληροφορίες για «Cookies»

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή, όσο ο επισκέπτης/χρήστης κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου «aic-eshop.gr». Συνήθως καταγράφουν βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τον επισκέπτη/χρήστη ούτως ώστε να διευκολύνεται η εκ νέου επίσκεψή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή να συλλέγονται οι ελάχιστες απαιτούμενες μεν χρήσιμες δε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις αναζήτησης του επισκέπτη/χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα «cookies» δεν συμπεριλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες ή δεδομένα, τα οποία θα επιτρέψουν στον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού τόπου, όπως λ.χ. μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ. Επιπλέον, με την χρήση των «cookies» δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη.

Επιπροσθέτως, τα «cookies» βοηθούν στον έλεγχο της απόδοσης και της επισκεψιμότητας του «aic-eshop.gr», βελτιώνοντας έτσι σταδιακά την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών.

Ρητά επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει, απενεργοποιήσει ή και διαγράψει τα «cookies», μέσω των ρυθμίσεων στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Αν ο επισκέπτης/χρήστης επιλέξει την απενεργοποίηση των «cookies» τότε ορισμένα ή όλα τα μέρη του «aic-eshop.gr» δεν θα λειτουργούν επαρκώς. Διευκρινίζεται δε ότι στην περίπτωση απενεργοποίησης αυτών, ο επισκέπτης/χρήστης δεν θα δύναται να προχωρήσει στην εκτέλεση της παραγγελίας από το «aic-eshop.gr».

Το «aic-eshop.gr» δηλώνει ότι κάνει χρήση τόσο των απολύτως απαραίτητων «cookies» όσο και αυτών μέτρησης των επιδόσεων. Με τον τρόπο αυτό αφενός μεν εξυπηρετείται και διευκολύνεται η πρόσβαση  και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αφετέρου δε συλλέγονται συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, ώστε να βελτιωθούν οι επιδόσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

13.Υποχρέωση ορθής και νόμιμης συμπεριφοράς επισκεπτών/χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της ευπρέπειας, της ευγένειας και της καλής συμπεριφοράς, να μην προβαίνουν σε παράνομες, ανήθικες, αναληθείς, ειρωνικές, παρελκυστικές, προσβλητικές διατυπώσεις, να μην προβαίνουν σε δημοσίευση περιεχομένου που είναι αντίθετο προς το νόμο, τα ήθη ή αντίκειται σε Συνταγματικά κατοχυρωμένες έννοιες περί προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της προσωπικότητας, της ανεξιθρησκείας, της αξίας του ανθρώπου, καθώς και να απέχουν από ρατσιστικές, ξενοφοβικές ή και σεξιστικές διατυπώσεις, διατηρώντας το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των απόψεών τους. Το aic-eshop.gr» δηλώνει ρητά ότι δεν θα αποδέχεται τέτοιου είδους διατυπώσεις, διατηρώντας το δικαίωμα: (α) να αποκλείσει ή να αποβάλει ή να διαγράψει κάποιον επισκέπτη/χρήστη που παραβαίνει τους ανωτέρω όρους και (β) να προβεί στη διαγραφή μίας τέτοιας διατύπωσης, χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως τον επισκέπτη/χρήστη. Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει για όλα τα μέσα στα οποία εμφανίζεται ή προβάλλεται το «aic-eshop.gr» και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

14.Έναρξη και Διακοπή λειτουργίας του «aic-eshop.gr»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να διακόψει ή να αναστείλει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος ή να μεταβάλει το σκοπό ή και να μεταβάλει τα προϊόντα τα οποία παρέχει μέσω αυτού. Σε κάθε περίπτωση, θα εκτελούνται μόνο οι εκκρεμείς παραγγελίες και κανένας επισκέπτης/χρήστης δεν θα δικαιούται να προβαίνει σε νέες παραγγελίες ή και αντικαταστάσεις προϊόντων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καμία ζημία του επισκέπτη/χρήστη μετά την διακοπή ή αναστολή ή τροποποίηση του «aic-eshop.gr».  

 

15.Εφαρμοστέο Δίκαιο-Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, τόσο για τα ζητήματα ουσιαστικού περιεχομένου όσο και για τα ζητήματα τύπου και ερμηνείας. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας, ερμηνείας, παράβασης ή αμφισβήτησης τόσο των όρων της παρούσας όσο και των διαδικασιών πώλησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθ' ύλην αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιοσδήποτε όρος χρήσης καταστεί μελλοντικά αντίθετος προς το νόμο ή άκυρος ή ανίσχυρος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται σε καμία περίπτωση η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσης και πριν οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης, εφόσον θεωρεί ότι θίγεται, προσφύγει στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών, συναινεί ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια φιλικής επίλυσης της επιγενόμενης διαφοράς με εξωδικαστικό τρόπο με την ίδια τη Δικαιούχο εταιρεία και αν δεν εξευρεθεί η οποιαδήποτε κοινώς αποδεκτή λύση, δύναται να προσφύγει προς τούτο σε αρμόδιους και θεσμοθετημένους από το Ελληνικό Κράτος φορείς εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, χωρίς να αίρεται το δικαίωμά του να προσφύγει έπειτα και στα αρμόδια Δικαστήρια.

15. Επικοινωνία

Στην περίπτωση όπου κάποιος επισκέπτης/χρήστης αρνείται ή αμφισβητεί ή επιθυμεί τη διευκρίνιση κάποιου εκ των παρόντων όρων χρήσης παροτρύνεται να επικοινωνήσει με την Δικαιούχο εταιρεία, με οποιονδήποτε τρόπο, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στον διαδικτυακό τόπο του «aic-eshop.gr» και στην σχετική σελίδα «Επικοινωνία».

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε παραπλανητική πράξη, φαινόμενο καταπάτησης δικαιώματος του επισκέπτη/χρήστη, απορία χρήσης του «aic-eshop.gr» ή περαιτέρω διευκρίνησης ή και αξιολόγησης επί των υπηρεσιών που παρέχονται ή επί των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται από αυτό, ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει, με οποιονδήποτε τρόπο, με τη Δικαιούχο εταιρεία και το αρμόδιο τμήμα, ώστε να του παρασχεθεί η οποιαδήποτε βοήθεια.